Informatie

CME Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” © Contact adres: Kampwal 16, 8301AB Emmeloord. Voor inlichtingen tel. no. 06-53538108
Repetities: Iedereen die het fijn vindt om te zingen is van harte welkom. Wij ontvangen graag nieuwe zangers om ons koor te versterken. We repeteren op dinsdagavond van: 19.45 uur - 22.00 uur Adres: “De Hoeksteen” Smeden 2b Emmeloord
Contact met het CME U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar het onderstaand email adres, met vermelding van uw naam en adres. Christelijk Mannenkoor "Emmeloord" Kampwal 16 8301AB Emmeloord info@cmemmeloord.nl Lid KCZB KvK voor Flevoland: 390060683 Rabobank Emmeloord: NL28 RABO 0346 5594 05
Privacy Policy (AVG) Het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval: Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinden Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geslacht Geboortedatum Huwelijksdatum Bankrekeningnummer BSN nummer t.b.v. vergoeding door Sena. Uw persoonsgegevens worden door het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Beperkte gegevens worden opgeslagen na deze termijn (zie: Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden). Verwerking van vrienden van CME en sponsoren Persoonsgegevens van vrienden van CME en sponsoren worden door het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinden Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Schriftelijke aanmelding als vriend van CME of sponsor. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam Adres Woonplaats Telefoon E-mailadres Uw persoonsgegevens worden door het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat er contact is. Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden Persoonsgegevens van oud-leden worden door het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: Administratieve doeleinden Archief doeleinden Uitnodigen voor concerten en andere van belangzijnde bijeenkomsten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Uw persoonsgegevens worden door het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Maximaal 10 jaar Verwerking van persoonsgegevens van musici die meewerken aan een concert Persoonsgegevens van deze musici worden door het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het benaderen voor het meewerken aan een concert als muzikant. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Schriftelijke toestemming of toestemming per E-mail. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam Woonplaats Telefoon E-mailadres Uw persoonsgegevens worden door het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Maximaal 5 jaar na het laatste contact. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: De inning van gelden voor muziek die via derden ten gehore is gebracht. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partij (Sena) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Foto’s en videomateriaal Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld in lokale kranten, sociale media of websites, en zo ook bij derde partijen terecht komen. Het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” doet zijn best te vermijden dat onbekenden zonder relatie hierop getoond worden. Indien wij een verwijderverzoek krijgen van iemand die op beeldmateriaal staat, zullen wij hier gehoor aan geven. Indien partijen met een relatie met het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” (uit vorige hoofdstukken) hier bezwaar tegen maken, zullen wij de foto’s en video’s niet delen met derden. Uiteraard plaatsen wij geen foto’s waardoor afgebeelde leden schade zouden kunnen ondervinden. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Voor het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” niet van toepassing, alle leden zijn ouder dan 16 jaar. Bewaartermijn Het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We pseudominiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Persoonsgegevens op papier worden bewaard achter gesloten deuren. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerker. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Contactgegevens Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” Kampwal 16 8301 AB Emmeloord info@cmemmeloord Datum: 4-3-maart 2019